دسته بندی پروژه: ساخت و نصب سد و تجهیزات نیروگاهی

پوشش فلزی آب راهه سد سردشت

پوشش فلزی آب راهه سد سردشت

پوشش فلزی آب راهه سد سردشت

سد کارون ۴

سد کارون ۴

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی این پروژه مسئولیت انجام کارهای طراحی، ساخت و نصب بخش پوشش فلزی این سد را تناژ بیش از ۹۶۱۰ تن برعهده داشت. تونلهای آب بر نیروگاه دارای ۴ سری تونل به صورت پوشش فلزی و بتنی می باشد و طول پوشش فلزی […]

سد مخزنی کمال صالح

سد مخزنی کمال صالح

سد مخزنی کمال صالح

سد و نیروگاه کارون ۳

سد و نیروگاه کارون ۳

ساخت و نصب دریچه های روزنه ای و سازه های فلزی

دودکش نیروگاه شهید رجایی

دودکش نیروگاه شهید رجایی

ارتفاع ۲۲۰ متر ووزن ۵۳۰۰ تن

سد و نیروگاه آبی مسجد سلیمان (گدارلند)

سد و نیروگاه آبی مسجد سلیمان (گدارلند)

یکی از بلندترین دریچه های سد دردنیا می باشد

نصب ژنراتورهای نیروگاه کارون ۳

نصب ژنراتورهای نیروگاه کارون ۳

ژنراتورها در ۲ فاز جمعا به تعداد ۸ دستگاه که وزن هر کدام ۱۱۰۰تن درمدت ۳۶ ماه نصب گردیدند. هریک از ژنراتورها قابلیت ۲۵۰ مگاوات برق را دارند که جمعا ظرفیت کل نیروگاه تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق می باشد. ژنراتورها از بخشهای مختلفی از قبیل استاتور، روتور، لاوربراکت، آپربراکت، پایپینگ و الکتریکال تشکیل شده اند.