مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور انبار نفت دره شهر ایلام

مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور انبار نفت دره شهر ایلام

نصب ۹دستگاه مخزن ذخیره با ظرفیتهای مختلف با وزن تقریبی ۲۸۷۸ تن.