مخازن ذخیره سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

مخازن ذخیره سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

تامین مواد، ساخت و نصب سه دستگاه مخزن ذخیره سوخت ۳۰۰۰۰ متر مکعبی به انضمام عملیات سیویل، برق و ابزار دقیق به وزن تقریبی ۵۷۳۰ تن.