مخازن ذخیره فاز ۸،۷،۶ پارس جنوبی

مخازن ذخیره فاز ۸،۷،۶ پارس جنوبی

نصب ۲۰ دستگاه مخزن ذخیره به وزن ۴۲۰۰ تن.