مخازن کروی شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

مخازن کروی شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

نصب دو دستگاه مخزن کروی به ظرفیت هرکدام ۱۹۷۳ مترمکعب و ۷ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت هرکدام ۳۲۸۳ متر مکعب و ۴ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت ۵۳۵۰ متر مکعب به وزن کلی ۶۲۱۰ تن واقع در بندر عباس.