مخازن کروی پتروشیمی خمین (دی پلیمر آریا)

مخازن کروی پتروشیمی خمین (دی پلیمر آریا)

عملیات اجرایی نصب و جوشکاری و رادیوگرافی تا مرحله رنگ آمیزی دو دستگاه مخزن کروی ۵۰۰۰ متر مکعبی واقع در شهرستان خمین به وزن کلی ۱۴۴۰ تن.