مخازن کروی پتروشیمی هگمتانه

مخازن کروی پتروشیمی هگمتانه

نصب ۲ دستگاه مخزن کروی با ظرفیت ۱۹۰۰مترمکعب و ۴۸۰ تن.