نصب پل کابلی خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴

نصب پل کابلی خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴

انجام عملیات نصب دهانه میانی و پایلون ها و لکه گیری و رنگ آمیزی لایه نهایی  پل کابلی خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴ پل کابلی کارون ۴ جهت انتقال خط لوله نفت وگاز بر روی دریاچه کارون ۴ درشهر لوردگان از شهرهای استان چهار محال بختیاری قرار دارد. به وزن تقریبی ۱۰۵۰تن