نصب ژنراتورهای نیروگاه کارون ۳

نصب ژنراتورهای نیروگاه کارون ۳

ژنراتورها در ۲ فاز جمعا به تعداد ۸ دستگاه که وزن هر کدام ۱۱۰۰تن درمدت ۳۶ ماه نصب گردیدند. هریک از ژنراتورها قابلیت ۲۵۰ مگاوات برق را دارند که جمعا ظرفیت کل نیروگاه تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق می باشد. ژنراتورها از بخشهای مختلفی از قبیل استاتور، روتور، لاوربراکت، آپربراکت، پایپینگ و الکتریکال تشکیل شده اند.