پل های قوسی کارون ۳

پل های قوسی کارون ۳

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک یکی از بزرگترین و معتبر ترین سازنده و نصاب این پل ها در ایران و خاورمیانه می باشد که نمونه بارز آن نصب پل های اول و دوم کارون ۳ می باشد.

نصب این و پل برای اولین بار با وجود ارتفاع و سختی محل نصب و طول دهانه قوس توسط شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک برروی رودخانه کارون و دره ای به عمق ۲۵۰ متر با موفقیت نصب گردید.