کارخانه سیمان سبزوار

کارخانه سیمان سبزوار

ساخت سیکلونهای پری هیتروداکتهای هوای گرم.