۴ دستگاه مخزن کروی بندر نکا

۴ دستگاه مخزن کروی بندر نکا

نصب ۴ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت ۳۰۰۰ متر مکعب در بندر نکا به وزن ۱۷۲۰ تن.