مخازن کروی و ذخیره اتمسفر یک پتروشیمی بوعلی سینا

مخازن کروی و ذخیره اتمسفر یک پتروشیمی بوعلی سینا

3 دستگاه مخزن کروی به وزن تقریبی 1099 تن و  ۵ دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت و شناور به وزن تقریبی 3۵78 تن توسط این شرکت در پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) با موفقیت نصب و به بهره برداری

رسیده است.